งานติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก กปภ.สาขาตาขุน

ประเภทโครงการ : สาธารณูปโภค

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4

รายละเอียดสินค้า :

Tag :