โครงการทั้งหมด ({{ImageQuantitys | number}})

BY พันล้าน กรุ๊ป /{{companyDetail.company_province}} {{companyDetail.company_create_year}}