โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางเสาธง

ประเภทโครงการ : อาคารสาธารณะ

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 865,000

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า :

Tag :