{{profilesDetail.company_name}}
{{profilesDetail.company_type_name}}

16,155 Views  (2)

  • 324/35(205/2-205/3) อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้นที่ 2 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
  • 02-744-7354 http://www.steelframebuilt.com

{{profilesDetail.company_name}}
{{profilesDetail.company_type_name}}

  • 324/35(205/2-205/3) อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ชั้นที่ 2 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา   กรุงเทพมหานคร   10260
  • 02-744-7354
  • http://www.steelframebuilt.com

 (2)   

16,155
ผู้เข้าชม

TRUSTED

ชำระเงินผ่าน BUILK

สิทธิประโยชน์เมื่อชำระเงินผ่าน BUILK

  • ชำระเงินออนไลน์
  • การันตีโดย Builk
  • ได้รับสินค้าแน่นอน

ร้านนี้ชำระด้วย

{{profilesDetail.company_name}}

ปีทีจัดตั้ง : มิถุนายน 2549

ปีที่เริ่มใช้ Builk : {{profilesDetail.company_create_year}}

ความเชี่ยวชาญ : {{ex_list_show}}

{{profilesDetail.company_summary}}