ສາງສິນຄ້າ ບໍລິສັດ ຊີໄອການຄ້າ ບ້ານດອນແດງ

BY Summit Home / ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : CI Trading Co., Ltd.

รายละเอียดสินค้า : ອອກແບບ ແລະ ກໍ່ສ້າງ

Tag :