โครงการทั้งหมด ({{ImageQuantitys | number}})

BY บจก.ทิพย์ประดิษฐ์ก่อสร้างและวัสดุ /{{companyDetail.company_province}} {{companyDetail.company_create_year}}