ประเภทโครงการ : อาคารสำนักงาน

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : PROJECT: ENERGY COMPLEX OWNER : ENERGY COMPLEX CO.,LTD.(Enco) PLACE : BANGKOK MAINCONTRACTOR : SYNTEC CONSTRUCTION PLC. SUBCONTRACTOR : T. PEERAGRICH CO.,LTD. Amount : 141,734,840.90 (หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์)

Tag :