งานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเมือง

ประเภทโครงการ : โรงงาน คลังสินค้า

ลักษณะงาน :

มูลค่าสัญญาไม่รวมvat : 0

ระยะเวลาโครงการ : -

ปีที่สร้างเสร็จ :

ลูกค้า : No customer

รายละเอียดสินค้า : เจ้าของงาน : กรมชลประทานที่ 6 / หจก.อิทธิพลเวอร์ค ผู้รับจ้าง : หจก.ตรีธนาวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง ขอบเขตของงาน : รับเหมาทั้งโครงการวัสดุพร้อมค่าแรง

Tag :