ကုန္ပစၥည္းအမည္ႏွင့္ပမာဏ

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ကုန္ပစၥည္းစာရင္းမ်ားျပည့္စုံစြာျဖည့္စြက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ attachment ဖုိင္ပူးတြဲျခင္း

 ပစၥည္းလက္ခံရန္ အေျခအေန

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ပုိ႔မည့္ေနရာျဖည့္စြက္ရန္

 ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္မည့္သူျဖည့္စြက္ရန္

ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဖုန္းနံပါတ္ျဖည့္စြက္ရန္