{{profilesDetail.company_name}}
{{profilesDetail.company_type_name}}

4,209 Views  (1)

  • เชียงใหม่
  • - -

{{profilesDetail.company_name}}

ปีทีจัดตั้ง :

ปีที่เริ่มใช้ Builk : {{profilesDetail.company_create_year}}

ความเชี่ยวชาญ : {{ex_list_show}}

{{profilesDetail.company_summary}}